Kategoriler: Dualar

Borç Duası

Borç almak ve borç yükü altına girmek her ne kadar istenilen bir şey olmasa da bazen bunu yapmaya mecbur kalınabiliyor. Fakat işler kötü gittiği zaman biriken borçlar, kişileri derin sıkıntılar ve üzüntülere sürükleyebilir. Biriken borcun yarattığı maddi ve manevi sıkıntılardan ise dua okuyup, ibadet ederek Allah’a sığınmak ve ondan yardım istemek her Müslüman’ın yaptığı şeylerden biridir. Borçtan hızlı bir biçimde kurtulup, hem sıkıntılardan kurtulmak hem de alacaklı kişinin hakkına girmemek borç duasının en fazla okunma nedeni olmaktadır.

Borç duası olarak ise hem Kur-an’ı Kerim’de hem de İslami kaynaklarda birçok dua ve surelerden bahsedilir. Bolluk ve bereket duası olarak da okunabilecek olan bu dualar, kişilerin borç yükü altında çıkmasına ve huzura erişmesine yardımcı olur. Borçtan kurtulma duası olarak ise okunabilecek olan duaları bizde bu yazımızda sizler için bir araya getirdik. Okunması gereken borç duaları ile maddi ve manevi sıkıntı yaratan borçlardan en kısa sürede kurtulmak ya da onları düzenli bir şekilde ödeyerek, huzurlu bir hayata tekrar kavuşmak mümkün. İşte en faziletli borçtan kurtulma duaları;

Borç Duası Okunuşu

Borç duası olarak en fazla okunan ve tesirli olduğu düşünülen dua Enes Bin Malik’in okuduğu duadır.

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi nasip et, benden fakirliği al, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı ihsan eyle.

Borçtan Kurtulma Duası

Borçtan kurtulmak için okunması gereken bir diğer dua ise;

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Allah’ım, Bana helal rızık nasip eyle haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

Çok Borcu Olanların Okuması Gereken Dua

“Bismillahirrahmanirrahim,

Rahmened’dünya vel’ahireti tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmti men sivek.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

“Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.

Borç Duası Olarak Okunması Gereken Sure

Al-i İmran sûresi, borç duası olarak okunması gereken duaların başında yer almaktadır.

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin.”

Kısa Borç Duası

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allah’ım, harama bulaşmaktansa, helalinle yetineyim. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına muhtaç etme.

Borçtan Kurtulmak İçin Zikir

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allahümmek fini bi halalike an haramike ve ağnini bi fadlike ammen sivake.

Sadak allah ül azim.”

Namazdan Sonra Okunabilecek Borç Duası

Kılınan vakit namazlarından sonra Araf Suresinin 89.ayetini okumak, borçlardan kurtulmaya yardımcı olmaktadır.

“Bismillahirrahmanirrahim,

Kadiftereynâ alallâhi keziben in udnâ fî milletikum ba’de iz necceynallâhu minhâ, ve mâ yekûnu lenâ en neûde fîhâ illâ en yeşâallahu rabbunâ, vesia rabbunâ kulle şey’in ilmen, alallâhi tevekkelnâ, rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bil hakkı ve ente hayrul fâtihîn.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Allah, bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah’a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah’ın dilemesi olmadıkça, sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın

En Güzel Dualar