Kategoriler: Dualar

Nazara Kar覺 En Etkili Dua: Nazar Duas覺

evremizdeki insanlar baz覺 zamanlarda 羹zerimizde k繹t羹 bir etki yaratabilir ya da k繹t羹 bir enerji b覺rakabilir. zellikle de g羹zel bir durumun sonras覺nda, g繹z羹 kald覺 ifadesiyle an覺lan durum, genel olarak nazar demesi olarak bilinir. Nazar demesi, bilhassa kiilerin maneviyat覺n覺 olumsuz olarak etkileyen en temel fakt繹rlerden biri. Ba覺m覺za gelen k繹t羹 eyler ya da her ey iyi giderken bir anda olumsuzluklar覺n yaanmas覺n覺 癟ou kez 癟evremizdeki insanlar覺n k覺skan癟l覺覺na ya da a覺r覺 beenmesi sonucunda oluan nazara balar覺z.

Halk aras覺nda kem g繹z olarak da bilinen nazar覺n en fazla hamileleri, 癟ocuklar覺 ya da hayvanlar覺 etkiledii de d羹羹n羹l羹r. Bu y羹zden ou insan nazar dememesi ad覺na mavi boncuk ya da nazara iyi geleceini d羹羹nd羹羹 rutinleri tekrarl覺yor. Bununla birlikte muska ya da enerji sa癟t覺覺 d羹羹n羹len talarda nazara kar覺 korunmak i癟in s覺k s覺k tercih edilen bir detay haline geliyor.

Ancak nazara kar覺 en etkili koruma bi癟imlerinden biri yine dualardan ge癟iyor. Kutsal kitab覺m覺z Kuran-覺 Kerimde yer alan baz覺 ayetler ve dualar, 繹zellikle nazara kar覺 en etkili koruma bi癟imlerden. Nazar duas覺 ile hem kendimi hem de etraf覺m覺zdaki sevdiklerimizi koruyabilmek m羹mk羹n. Ek olarak insanlar覺n manevi y繹n羹n羹 de g羹癟lendiren nazar duas覺, m羹sl羹manlar覺n en b羹y羹k koruyucular覺ndan biri oluyor.

Biz de sizler i癟in t羹m s覺k覺nt覺lardan ve belalardan koruyacak olan nazar duas覺n覺 yazd覺k. 襤te kem g繹zlerinden korunmaya yard覺mc覺 nazar duas覺;

Nazar Duas覺

Nazar Duas覺 Arap癟a

Bismillahirrahmanirrahim,

Ve in yek璽dullez簾ne kefer羶 le yuzlik羶neke bi ebs璽rihim lemm璽 semi羶z zikra ve yek羶l羶ne innehu le mecn羶n(mecn羶nun). Ve m璽 huve ill璽 zikrun lil 璽lem簾n(璽lem簾ne).

Sadak allah 羹l azim.

Nazar Duas覺 T羹rk癟e Meali

羹phesiz ki Kuran覺 ink璽r edenler duyduklar覺 zaman neredeyse seni g繹zleriyle devirecekler. Hi癟 羹phe yok o bir delidir diyorlar. H璽lbuki o Kuran, 璽lemler i癟in 繹羹tt羹r.

Her g羹n nazar duas覺n覺 3 kez okumak, sizi nazara kar覺 koruyabilecek en etkili yollardan biri olarak g繹r羹l羹r. Bununla birlikte nazardan korunmak i癟in okunacak dualardan bir dier nazar duas覺;

Bismillahirrahmanirrahim.

Euz羹 bi kelim璽tillahitt璽mmeti min erri k羹lli eyt璽nin ve h璽mmetin ve min erri k羹lli aynin l璽mmeh.

Sadak allah 羹l azim.

T羹rk癟e meali;

eytan覺n ve kem g繹zl羹lerinin errinden yaln覺zca Allaha s覺覺n覺r覺m.

duas覺 yine nazara kar覺 en okunacak en etkili dualar aras覺nda bulunuyor. Bununla birlikte bu duan覺n Peygamber Efendimiz taraf覺ndan nazara kar覺 s覺kl覺kla okunduu bilinmektedir.

Nazar Duas覺

Nazar Duas覺 Olarak Okunabilecek Sureler

Nazara kar覺 tedbir ama癟l覺 Kuran-覺 Kerimde ge癟en surelerde s覺kl覺kla okunmaktad覺r. Bilhassa Felak, Nas ve 襤hlas sureleri nazara kar覺 en etkili sureler olarak bilinir. Her g羹n rahatl覺kla okuyabileceiniz bu sureler, sizi t羹m k覺skan癟l覺k ya da a覺r覺 beenme durumu sonucu oluan nazardan koruyabilir.

Nazara Kar覺 Felak Suresi

Nazara kar覺 en fazla okunan surelerden biri felak suresidir. 襤te nazar y羹z羹nden Allaha s覺覺nman覺za yard覺mc覺 olacak olan Felak suresi;

Bismillahirrahmanirrahim,

Kul, euz羹 birabbil fel璽k, min erri ma halak, ve min erri gasikin iza vakab, ve min errin neffass璽ti fil ukad, ve min erri h璽sidin iza hased.

sadak allah 羹l azim.

Felak suresinin T羹rk癟e meali;

Yaratt覺覺 eylerin k繹t羹l羹羹nden, karanl覺覺 癟繹kt羹羹 zaman gecenin k繹t羹l羹羹nden, d羹羹mlere 羹fleyenlerin k繹t羹l羹羹nden ve haset ettii zaman覺n k繹t羹l羹羹nden, yaln覺zca sabah ayd覺nl覺覺n覺n Rabbine s覺覺n覺r覺m.

Nazara Kar覺 Nas Suresi

Kuran-覺 Kerimde ge癟en ve nazardan kar覺 korunmak i癟in okuyabileceiniz bir dier sure ise, Nas suresi. Bu sure ile t羹m k繹t羹l羹klerden ve nazardan sak覺nabilirsiniz. 襤te nazardan korunmak i癟in Nas Suresi,

Bismillahirrahmanirrahim,

Kul, euz羹 birabbin n璽s, melikin n璽s, il璽hin n璽s, min erril vasvasil hannas, minel cinneti ven n璽s. Elleziy yuvesvisu fiy sud羶rin n璽s.

sadak allah 羹l azim.

Nas suresinin T羹rk癟e meali;

Cinlerden ve insanlardan; insanlar覺n kalplerine vesvese veren sinsi k繹t羹l羹kten, insanlar覺n Rabbine, insanlar覺n Melikine, insanlar覺n 襤lah覺na, Allaha s覺覺n覺r覺m.

Nazara Kar覺 襤hlas Suresi

Nazara kar覺 okunabilecek ve Kur-an-覺 Kerimde ge癟en son sure ise 襤hlas suresidir. 襤hlas suresi ile t羹m elem ve kem g繹zden ka癟覺p Allah覺n mutlakiyetine s覺覺nabilirsiniz. 襤te nazardan korunmak i癟in okuyabileceiniz 襤hlas suresi

Bismillahirrahmanirrahim,

Kul h羹vell璽h羹 ehad. All璽h羹ssamed .Lem yelid ve lem y羶led ,Ve lem yek羹n leh羶 k羹f羹ven ehad

sadak allah 羹l azim.

襤hlas suresinin T羹rk癟e meali;

O, Allaht覺r, bir ve tektir. Allah Sameddir. O, hi癟bir eye muhta癟 deildir. Her ey Ona muhta癟t覺r. Ondan 癟ocuk olmam覺t覺r. Kendisi de domam覺t覺r. Hi癟bir ey Ona denk ve benzer deildir.

Siz de yukar覺da dua ve sureleri her g羹n okuyarak, nazar覺n k繹t羹 etkilerinden kendinizi koruyabilirsiniz.

En G羹zel Dualar