Kategoriler: Dualar

Yemek Duası Nedir?

Gün içinde birçok kez sofranın başına ötürüp bize verilen nimetlerin tadını çıkarıyoruz. Allah tarafından bizlere sunulan meyvelerin, sebzelerin ve diğer yiyecekler ile karnımızı doyuruyor olsak da ona şükürlerimizi iletmek en büyük arzularımızdan biri haline geliyor. Hal böyle olunca da en fazla ettiğimiz duaların başında yemek duası yer alıyor. Hem yemek yedikten sonra hem de yemek yemeden önce edilebilen yemek duası, ikiye ayrılmaktadır.

Uzun ve kısa olarak ikiye ayrılan yemek duası, her öğünde mutlaka edilmelidir. Buna göre kısa yemek duasını daha çok çocuklar ederken, uzun yemek duasını yetişkinler eder. Sofrayı daha bereketli kılan, yenilen yiyecekleri daha hayırlı olmasını sağlayan yemek duası, aynı zamanda sindirim sorunlarını da önlediğine inanılır. Bununla birlikte yemek duasını okumak en hayırlı sünnetlerden biridir. Ayrıca Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in her yemekte yemek duasını okuduğuna inanılır.

Biz de bu yazımızda sizler için hem uzun yemek duasını hem de kısa yemek duasını bir araya getirdik. İşte yemek duasının hem Arapça, hem de Türkçe meali;

Kısa Yemek Duası – Arapça

“Bismillahirrahmanirrahim,

Elhamdü – lillâhillezi etamenâ ve sekanâ ve caelenâ minel müslimin e-’amene-Allâhü min taâm-il cenneti ve sekanâ, Allâhü min şarâb-il kevseri ve zececnâ- Allâhu-bi-hûrilâyni. Bihürmetil enbiyâi velmürselîne vel-hamdi lillâhi Rabbil- lemin.

Sadak allah ül azim.”

Kısa Yemek Duası Türkçe Meâli;

Bizleri yediren, içiren ve İslаmiyetle müşerref kılаn Аllаhü-Teаlа’yа şükürler olsun. Cümle peygаmberlerin, hаkkı için bizi cennetin tаmаmındаn yedir. Kevser şurubundаn içir ve Cennetteki Hurilerle evlendir. Аlemlerin Rаbbi olаn yalnızca Allah’a hаmd olsu.

Uzun Yemek Duası – Arapça

“Bismillahirrahmanirrahim,

Elhаmdülillаh , Elhаmdülillаh, Elhаmüllillаhi’llezi et’аmenа , vesegаnа,ve ceаlenа minel müslimin. Elhаmdülillаhirаbbil аlemîn. Vesselаtü ve’s-selаmü аlа seyyidinа muhаmmedin ve аlа аlihi ve sаhbihа ecmаin. Vа’fuаnnа vаğfirlenа verhаmnа ente mevlаnа fensurnа аlel kаvmil kаfirin.

Allahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin biadedi envaaırrızgı velfütüühaat yaa baasıtullezii yebsüturrizga limen yesaau bi gayri hisaab. Übsut aleynaa rizgan veesian min külli cihetin min hazeeini gaybike bigayri minneti mahluug bi mahzi fazlı keramike bigayri hisaab. Yaa ekramel ekramiyn veya erhamerrahimiyn, iftahilbaabe ya Allah.

Yaa Allahu yaa kafii yaa fettaah yaa müfettih fettih bil hayr. Аllаhümmeğfir sаhibe hаze’t-tааmi vel-аkilin. Аllаhümmec’аl devletehüm dаimen , evlаdehüm аlimen sаlihа. Ve lа tüsellıt аleyhim zаlimа.Аllаhümme zid ve lаtengus ni’meten kesirаten bi hurmetil Fаtihа.

Sadak allah ül azim.”

Uzun yemek duası 3 defa okunmalıdır.

Uzun Yemek Duası Türkçe Meâli;

Allah’a hudutsuz hamd ü senâlar olsun. Allah’a Hamd olsun. Allah’a Hamd’olsun. O Allah ki; bize yedirdi, içirdi ve bizi Müslümanlardan kıldı. lemlerin Rabbine hamd olsun.

Salât ü selâm Efendimiz Muhammed ve âline ve ashâbının hepsine olsun. Allâh’ım; bizi affet, bizi mağfiret et, bize rahmet et. Sen bizim Mevlâmız’sın, kâfirlere karşı bize yardım et. Allâh’ım! Rızıkların ve fütûhâtın adedince Efendimiz Muhammed üzerine salât eyle.

Ey dilediğine rızıkları hesapsız olarak yayan veren, serip döşeyen, rızık kapılarını açan Allâh’ım! Bizim üzerimize bize de her yönden, bizce bilinmeyen hazînelerinden, mahlûkata minnet ettirmeden, sırf senin fazl-ü kereminden hesapsız ve geniş rızıklar ver; ey ikrâm-ihsân ve in’âm edicilerin en büyüğü, rahmet edenlerin en rahîmi, merhametlisi Allâh’ım!

Ey Allâh’ım, kapıyı bütün hayır-bereket, kapılarını aç. Ey her şeye kâfî gelen bizim için hayır kapılarını aç.

Allâh’ım, şu yemeğin sahibini ve yiyenleri mağfiret et. Bizim devletimizi ayakta tut, nimetimizi devamlı kıl. Evlatlarımızı âlim ve sâlih eyle. Onları üzerimize zâlim olarak musallat etme. Allâh’ım; arttır / ziyadeleştir nimetlerini, çoğaldıktan sonra da eksiltme, Fâtiha sûresinin hürmetine. Amîn.

Peygamber Efendimizin Ettiği Yemek Duası

Peygamber efendimizin ettiği bir diğer yemek duası ise Sahabeden Ebû Saîd el-Hudrî’nin anlattıklarından bilinir. Sahabeden Ebû Saîd el-Hudrî anlatısına göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), bir şey yiyip, içtikten sonra aşağıdaki yemek duasını edermiş.

“Bismillahirrahmanirrahim,

Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn
Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.

Sadak allah ül azim.”

Özellikle gün içinde yapılan kısa atıştırmalar için yukarıdaki yemek duasını okuyabilir ve yenilen her yemeğin bereketli olmasını sağlayabilirsiniz.

En Güzel Dualar